Τι είναι ο διακεκριμένος αναγνωρισμένος Ψυχολόγος Υγείας;

logo-bps-charteredpsychologistΟι διακεκριμένοι αναγνωρισμένοι ψυχολόγοι υγείας έχουν επίσημη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από την Βρετανική Ψυχολογική Κοινότητα και τους δίνεται το νόμιμο δικαίωμα να έχουν τον διακριτικό τίτλο με το σήμα Cpsychol.
Οι διακεκριμένοι αναγνωρισμένοι ψυχολόγοι υγείας θα έχουν λάβει το λιγότερο έξι χρόνια εκπαίδευσης και θα έχουν ειδικευθεί στην ψυχολογία υγείας το λιγότερο για τρία χρόνια. Εφόσον κάποιος έχει λάβει την επίσημη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από την Βρετανική Ψυχολογική Κοινότητα τότε μπορεί να εργαστεί σε μια μεγάλη γκάμα θέσεων όπως το ΕΣΥ, ιδιωτικά νοσοκομεία, πανεπιστήμια, σε έρευνητικά κέντρα και φιλανθρωπικούς οργανισμούς.
Ένας διακεκριμένος αναγνωρισμένος ψυχολόγος θα πρέπει να αποδεικνύει τις ικανότητες του σε όλα τα παρακάτω:
Επαγγελματικές ικανότητες, ψυχολογική αξιολόγηση και ψυχοθεραπεία (που συμπεριλαμβάνουν εφαρμογή ηθικών και νόμιμων προτύπων, επικοινωνιακή και ομαδική δουλειά).
Να έχει ερευνητικές ικανότητες (που περιλαμβάνουν, σχεδιασμό, να μπορεί να διενεργεί και να αναλύει ψυχολογική έρευνα σε πολυάριθμες καταστάσεις).
Να έχει συμβουλευτικές ικανότητες (που περιλαμβάνουν σχεδιασμό και εκτίμηση).
Ικανότητες διδασκαλίας και εκπαίδευσης (που περιλαμβάνουν γνώσεις σχεδιασμού και διεκπεραίωσης μεγάλων και μικρών εκπαιδευτικών προγραμμάτων).
Ειδίκευση όπως στην διατύπωση και εκτίμηση παρεμβάσεων συμπεριφορικής αλλαγής, για παράδειγμα πρόγραμμα τροποποίησης διατροφικής συμπεριφοράς.